Historia

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim rozpoczęła działalność 10 września 1945 r. Organizowała ją nauczycielka pani Helena Kachanek, chociaż kierownikiem szkoły był pan Mieczysław Kozłowski, który sprawował urząd Wójta Gminy. Szkoła była czteroklasowa. Na początku zapisanych było 34 dzieci. 7 października liczba dzieci zwiększyła się o 29,  bowiem do szkoły zaczęli uczęszczać uczniowie z Byczenia.

  Rok szkolny 1946/47 rozpoczęły 2 nauczycielki: pani Helena Kachanek, pani Marta Kobus i 109 dzieci w pięciu klasach. Za dochód z imprezy przygotowanej z okazji świętego Mikołaja zakupiono 20 książek, stanowiących podwaliny biblioteki szkolnej. W grudniu utworzono przy szkole Koło Czerwonego Krzyża oraz drużynę harcerską. Rozpoczyna swoją działalność Komitet Rodzicielski. Opuszczają mury pierwsi absolwenci.

  15 maja 1947 r. kierownikiem szkoły zostaje pan Zygmunt Sokołowski. Przybyła także nowa nauczycielka pani Maria Sokołowska.

  W roku szkolnym 1947/48 jest już 138 uczniów. W następnych latach liczba dzieci wzrosła do 183. Szkoła jest już wtedy siedmioklasowa.

  We wrześniu 1951 roku kierownikiem szkoły został mianowany Jan Cencora. Pełnił swoją funkcję do 1971 roku.

  Ważnym wydarzeniem w roku szkolnym 1953/54 było powstanie Samorządu Uczniowskiego, założenie ogródka szkolnego i sadu liczącego 74 drzewa. W pracach tych oprócz młodzieży uczestniczyli również rodzice, którzy funduszami Komitetu Rodzicielskiego pokryli koszty budowy ogrodzenia. Ponadto ofiarowali sztandar harcerski oraz proporzec przechodni dla najlepszej klasy.

  W latach 1955 – 1958 funkcjonowała szkoła dla pracujących. Kierownikiem jej był pan Henryk Szczudłowski, a wykładowcami nauczyciele tutejszej szkoły.

  W roku szkolnym 1956/57 ulega zmianie stopień organizacyjny placówki. Staje się ona szkołą zbiorczą, do której uczęszczają uczniowie klasy VI i VII ze Starczowa i Byczenia.

  W roku szkolnym 1957/58 prowadzona jest nauka religii przez siostrę Janinę Przybylską, a następnie przez księdza proboszcza Tadeusza Rojka.

  W roku szkolnym 1958/59 ogólny stan dzieci wynosił 298. Było dziewięć oddziałów. W tym roku powstało również Korespondencyjne Liceum Ogólnokształcące. W kolejnych latach szkolnych pozyskano dodatkowe sale lekcyjne mieszczące się w budynku przy ulicy Leśnej 3 oraz w budynku po siostrach zakonnych oddalonego 350 m od budynku głównego. Dzięki temu zwiększyła się liczba oddziałów do 11, a liczba dzieci do 315.

  Ustawą Ministra Oświaty od 1966 r. realizowano program ośmioklasowej szkoły podstawowej.

  W związku z 25 rocznicą powrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy urządzono boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę, bieżnię i skocznię. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego wiele serca włożyli w zorganizowanie akcji dożywiania dzieci, przyznawanie stypendiów, upominków z różnych okazji.

  W 1971 roku przeszedł na emeryturę po 20 latach kierowania szkołą pan Jan Cencora, człowiek powszechnie szanowany, oficer Wojska Polskiego, weteran II wojny światowej, wybitny nauczyciel i wychowawca, który zmarł niespodziewanie rok później.

  W okresie od 1971 do 1975 r. szkołą zarządzają: pan Tadeusz Biela, pan Adam Wołyński i pani  Helena Usiatycka.

  W roku szkolnym 1971/1972 urządzono gabinet fizyczny, chemiczny, zakupiono pomoce naukowe. Pan Tadeusz Biela wraz z rodziną wyjeżdża z Kamieńca. Obowiązki dyrektora szkoły przejmuje pan Adam Wołyński.

  W roku szkolnym 1973/74 z chwilą powołania pana Adama Wołyńskiego na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół dyrektorem zostaje pani Helena Usiatycka. W tym roku przeprowadzono remont centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i burzowej, wybudowano murki ochronne przy wejściach do ubikacji, naprawiono ogrodzenie, nakryto śmietnik.

  W latach 1975 – 84 funkcję dyrektora szkoły sprawuje pan Władysław Otfinowski, który zmarł w 2014 roku. Następuje reorganizacja szkoły w Starczowie, która staje się filią o klasach I – IV. W pracy szkoły szczególny nacisk położono na sprawy wychowawczo-opiekuńcze i współpracę ze środowiskiem. Organizowano dużo wycieczek krajoznawczych przy współpracy z PKP i POM-em. Dla każdego dziecka ufundowano szklankę mleka. Pomocą socjalną objęto dzieci z rodzin najuboższych, przydzielając im stypendia.

  W roku 1984 dyrektorem szkoły zostaje pani Kazimiera Fleszar. Oświata znajduje się wówczas w głębokim kryzysie finansowym ze względu na trudności ekonomiczno – gospodarcze kraju. Pomocną dłoń podaje naszej szkole POM, PKP, CPN i Komitet Rodzicielski działający w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole. Malują ogrodzenie szkoły, naprawiają sprzęt szkolny, malują klasy i korytarze. Pomagają przy założeniu zielonej sali gimnastycznej, której inicjatorem i głównym organizatorem był ówczesny nauczyciel wychowania fizycznego pan Marek Błażejewski. Harcerze urządzają nową harcówkę. Wiele razy wygrywają  Gminny Turniej Drużyn Sztandarowych i w nagrodę wyjeżdżają na obozy zagraniczne.

  Pomimo trudnej sytuacji finansowej oświaty nauczyciele  nie szczędzą  sił i czasu na aktywną pracę wychowawczo – opiekuńczą. Zadania dydaktyczne wzbogacane są przez działalność kół przedmiotowych i kół zainteresowań. Uczniowie zdobywają laury na konkursach gminnych, rejonowych i wojewódzkich (z języka polskiego, rosyjskiego, angielskiego, matematyki, historii, biologii, geografii), olimpiadach turystyczno – krajoznawczych, konkursach plastycznych, recytatorskich. Mają ogromne osiągnięcia sportowe, pomimo braku sali gimnastycznej.

  Młodzież aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach środowiskowych i gminnych. Piękne wiersze, piosenki i barwne tańce goszczą na scenach Gminnego Ośrodka Kultury, Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, w Stoszowicach, w Paczkowie, w Szczytnej i w Złotym Stoku. Zespoły kilkakrotnie uzyskują wyróżnienia na Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Artystycznych.

  W 1987 r. z inicjatywy dyrektora szkoły i Komitetu Rodzicielskiego rodzi się pomysł rozbudowy szkoły. Gminne władze oświatowe przygotowały dwie koncepcje rozbudowy szkoły. W tym czasie Komitet Rodzicielski wykonuje czynem społecznym bloczki żwirowo – betonowe pod fundamenty. Wspólnymi siłami wykonano ok. 10 000 sztuk bloczków. Niestety, sytuacja finansowa oświaty nie pozwoliła na dalsze kontynuowanie rozbudowy. Kuratorium Oświaty decyduje się na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr a koncepcję rozbudowy naszej szkoły odkłada na plan dalszy. W związku z tym Komitet Rodzicielski podejmuje uchwałę sprzedaży bloczków, a uzyskane pieniądze przeznacza na bieżące potrzeby szkoły. Zakupiono organy elektronowe „Casio”, zmodernizowano kuchnię i 2 izby lekcyjne w suterenach, zakupiono stroje ludowe, komplet mebli do sekretariatu szkoły, kafelki do ubikacji szkolnej, którą oddano do użytku w 1994 r. Szkole przychodzi z pomocą Urząd Gminy, przekazując kwotę 25 mln zł, Kuratorium Oświaty i Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Za pieniądze schroniska utworzono dodatkową izbę lekcyjną  z 3 mniejszych pomieszczeń.

  W 1994 r. Klub Kolejarza przekazuje 8000 sztuk książek wraz z regałami do biblioteki szkolnej. Komitet Rodzicielski wyposaża bibliotekę w encyklopedie na kwotę 15 mln zł. W tym roku szkolnym przeprowadzono kapitalny remont pomieszczeń piwnicznych, z których uzyskano salkę gimnastyczną o powierzchni 36 m2.

  Na początku roku szkolnego 1997/98 duże opady atmosferyczne spowodowały zalanie szkoły. Zniszczeniu uległy pomieszczenia na parterze i w piwnicy: pracownia do zajęć praktyczno-technicznych, gabinet matematyczny, toalety. Dzięki przedsiębiorczości dyrektora szkoły pani Kazimiery Fleszar wszystkie straty zostały szybko usunięte.

  W roku szkolnym 2000/2001 dzięki władzom samorządowym oraz władzom oświatowym rozpoczęto remont i modernizację budynku szkolnego. Nauka odbywała się w dwóch budynkach: w świetlicy środowiskowej oraz w budynku po szkole w Starczowie.

  25 września 2000 r. pożegnano dyrektorów dwóch środowisk uczniowskich, którzy przeszli na emeryturę: dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 panią Kazimierę Fleszar  i dyrektora byłej szkoły w Starczowie pana Bronisława Lewickiego. Dyrektorem szkoły zostaje wybrana w drodze konkursu nauczycielka szkoły, pani Joanna Grzesik.

  18 grudnia 2000 r. odbywa się uroczystość otwarcia odbudowanej i zmodernizowanej szkoły w obecności Jego Eminencji Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza.  Szkoła otrzymuje imię Papieża Jana Pawła II, wielkiego Polaka, pielgrzyma wszechczasów, orędownika pokoju.

  4 kwietnia 2004 r. w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej odbywa się uroczystość przekazania Błogosławieństwa od Ojca Świętego dla uczniów i pracowników szkoły. Od momentu nadania szkole imienia Papieża Jana Pawła II rodzice podejmują działania w celu pozyskania sponsorów na zakup sztandaru. 18 maja 2002 r. przekazują szkole sztandar z wizerunkiem Ojca Świętego, który zostaje poświęcony przez Jego Eminencję Henryka Kardynała Gulbinowicza. W tym samym dniu następuje wmurowanie „Aktu Erekcyjnego Serca Inwestycji” – sali gimnastycznej.

  18 sierpnia 2002 r. uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice  pielgrzymują do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym. Ze względu na tematykę kultu Bożego Miłosierdzia miała ona charakter uniwersalny i budziła duże zainteresowanie całego świata. Msza święta z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II dostarczyła niezapomnianych wrażeń.

  18 grudnia 2002 r. odbywa się uroczystość otwarcia Izby Patrona szkoły. „Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”. To dzięki staraniom władz gminy, dyrektora szkoły oraz darczyńcom otworzono Izbę Patrona.

  12 czerwca 2004 r. odbywa się I Zjazd Absolwentów Szkoły.

  26 stycznia 2005 r. ma miejsce uroczystość otwarcia sali gimnastycznej, której budowa trwała 18 miesięcy. Sala jest dowodem na to, że nawet wielkie i śmiałe marzenia mogą się spełnić.

  2 kwietnia 2005 r. umiera patron szkoły, papież Jan Paweł II.  Jego śmierć napełnia wszystkich smutkiem. W szkole ogłoszona zostaje żałoba. Uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie modlą się za duszę Ojca Świętego. Dopełnieniem modlitw jest przypomnienie jego wierszy, ulubionych pieśni oraz wkopanie drzewka na dziedzińcu szkoły w hołdzie temu, który uczył miłości, godnego życia w szkole, rodzinie i ojczyźnie.  Wtedy też zrodziła się potrzeba budowy pomnika patrona szkoły. Rada Rodziców podejmuje różnorodne działania na rzecz pozyskania funduszy na budowę pomnika Jana Pawła II.

  2 maja 2005 r.  w szkole odbywa się koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II.

  10 września 2005 r. odbywa się uroczystość 60–lecia szkoły. W tym dniu zostaje odsłonięty pomnik patrona szkoły Papieża Jana Pawła II. Poświęcenia pomnika dokonuje Ksiądz Biskup Ignacy Dec Ordynariusz Diecezji Świdnickiej.

  2 kwietnia 2006 r. w I rocznicę śmierci Jana Pawła II odbywa się koncert w hołdzie Ojcu Świętemu.

  1 września 2007 r.  uchwałą  Rady Gminy  zostaje utworzony Zespół Szkół nr 2, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II, Przedszkole nr 2 i Schronisko Młodzieżowe. Stanowisko dyrektora szkoły powierzono tymczasowo nauczycielce szkoły, pani Małgorzacie Furtak.

  1 lutego 2008 r. stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 obejmuje pan Arkadiusz Albrecht. Dzień po dniu, rok po roku uczniowie, nauczyciele i rodzice we współpracy z władzami samorządowymi, księdzem proboszczem oraz mieszkańcami tworzą historię szkoły, w której  program wychowawczy oparty jest o wartości chrześcijańskie i narodowe.

  Kwiecień w 2011 roku jest poświęcony na duchowe przygotowania do dnia beatyfikacji Patrona. Uczniowie realizują projekt edukacyjny „Dziękujemy za Twoją świętość Janie Pawle II”. Cała społeczność szkolna przypomina sobie najważniejsze dokonania i nauki Papieża, wspólnie przeżywa radość i dumę z faktu, że Patron szkoły będzie błogosławiony.

  1 września 2010 r. odbywa się uroczystość 65-lecia szkoły.

  29 sierpnia 2015 r. odbywa się uroczystość 70- lecia szkoły.

  Systematycznie budowane są  tradycje szkoły w oparciu o różne przedsięwzięcia, z których  wiele na stałe wpisało się do kalendarza szkolnych uroczystości. Nasza szkoła należy do ogólnopolskiej oraz diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Aktywnie realizuje cele tych wspólnot oraz uczestniczy w wielu spotkaniach integracyjnych, służących kształtowaniu postaw i charakterów zgodnych z nauczaniem Papieża. Uczestniczyliśmy w spotkaniach szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach, Piechowicach, Myślenicach, Łagiewnikach, Licheniu, Świdnicy. Kolejne rocznice pontyfikatu, beatyfikacji oraz  kanonizacji Jana Pawła II czcimy spotkaniami lokalnej społeczności na wspólnej modlitwie w kościele oraz przy pomniku papieża. Są to bardzo wzruszające chwile wspomnień o Wielkim Polaku – miłośniku dzieci i młodzieży, pielgrzymie i człowieku, który do każdego miejsca na Ziemi, mimo wielu różnic kulturowych i wyznaniowych, potrafił wnieść pokój.

  Odpowiadając na apel św. Jana Pawła II „Pamiętajcie o mnie, za życia i po śmierci”,  od 2013 r. organizujemy Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II, który w 2016 r. poszerzył swój zasięg  i odbywa się już jako Konkurs Regionalny.

  W kwietniu 2014 r. przeżywaliśmy radość, że doczekaliśmy się kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II.

  Nauczyciele, którzy pracowali w szkole i tworzyli jej historię oraz na trwałe zapisali się w sercach i umysłach swoich wychowanków: pani Helena Kachanek, pan Mieczysław Kozłowski, pani Maria Kobus, pan Zygmunt Sokołowski, pani Maria Sokołowska, pan Jan Cencora, pan Henryk Szczudłowski, ksiądz Tadeusz Rojek, pan Tadeusz Biela, pan Adam Wołyński, pani Helena Usiatycka, pan Władysław Otfinowski, pani Kazimiera Fleszar, pani Jadwiga Szydłowska, pani Romana Cencora, pan Stanisław Rudnicki, pani Halina Ogórek, pani Krystyna Grzesińska, pani Krystyna Pyrak, pani Stefania Wąsik, pani Maria Piktel, pani Stanisława Sznajder, ks. Józef Gruszecki, ks. Bernard Świst, ks. Wojciech Jasiński, siostra Janina Przybylska, siostra Anna Dolaś, siostra Elżbieta Wędzińska, pani Maria Zygadło, pani Barbara Łuczak, pani Lidia Waszkiewicz, pani Janina Kiełbasiewicz, pani Maria Wasyluk, pani Halina Sosnowska, pani Felicja Wołyńska, pani Maria Pater, pan Henryk Kozak, pani Halina Stelmach, pani Stefania Kubala, pani Wanda Ziembicka, pan Witold Rogowski, pani Zofia Szuszkiewicz, pani Zofia Ćwikła, pani Maria Zub, pan Arkadiusz Albrecht, pani Teresa Chołoniewska, pani Ewa Sikorska – Ptak, pan Jan Maga, pani Danuta Duczak, pan Roman Cwek, pani Janina Złochowska, pan Maciej Wierzbicki, pani Małgorzata Cwek, pan Zdzisław Antczak, pani Beata Padło, pani Leokadia Kurbel, pan Jan Szymczyk, pani Maria Wasyliszyn, pani Małgorzata Sokołowska, pani Anna Bara, pan Mieczysław Bara, pani Małgorzata Zając, pani Dorota Twardowska, pani Iwona Wasyluk, pan Robert Ćwikła, pani Agnieszka Wróbel, pani Danuta Zakowicz-Kiełbasiewicz, pani Antonina Leśnik, pani Maria Bilińska, pani Renata Stuglik, pani Agnieszka Kałga, pani Joanna Babijew, pani Monika Beniak, pan Tomasz Łazarewicz, siostra Henryka Chumańska, siostra Monika Głąb, pani Aneta Wójcik, pan Waldemar Wieja, pani Stanisława Zabłocka, pani Joanna Grzesik, pani Małgorzata Furtak, pan Piotr Miś, pani Aurelia Plejewska, pani Elżbieta Śleziak, pani Izabella Rudkowska, pani Zdzisława Wróbel, pani Bogumiła Pietrusiewicz, pani Małgorzata Grodź, pan Przemysław Karkowski, pani Agnieszka Mikosz, pani Wioletta Fleszar.

   

  Opracowanie: Samorząd Uczniowski, rok szkolny 2016/2017